Životné poistenie nie je pre každého! Viete, aké rizika potrebujete naozaj poistiť?

Ľudia si myslia, že životné poistenie je vhodné pre každého. Opak je však pravdou! Nie každý ho potrebuje a nie každý si ho vie podľa aktuálnej životnej situácie nastaviť.

Životné poistenie a rizikové životné poistenie

Vo finančnom biznise pôsobím osem rokov a za ten čas som sa naozaj stretol s rôznymi ľuďmi, rôznymi postojmi či už k poisťovniam, bankám, alebo iným subjektom finančného trhu. V istom momente tu prevládal fenomén životného poistenia ako najlepší prostriedok na zhodnotenie peňazí. I keď ma teší fakt, že ľudia pomaly chápu, že poistný produkt neslúži na sporenie, je tu pomerne mnoho pseudoodborníkov, ktorí nastavia klienta na "sporenie" a zabúdajú na krytie. V drvivej väčšine im ide predovšetkým o tučnú províziu a potreba klienta ide bokom. Samotný pomer lehotného poistného je doslova neraz šokujúci, nakoľko z napr. mesačného poistného 50 EUR je takmer 90% alokovaných do sporenia a zvyšných 10% klient „ochotne“ platí za riziká, ktoré mu samozrejme takmer nič neriešia.
V tomto blogu sa nebudem zaoberať vysvetľovaním dôvodov prečo nie je vhodné "sporiť" prostredníctvom životného poistenia (IŽP či KŽP), ale samotným cieľom je poukázať na fakt, že životné poistenie nemá zmysel dojednať plošne každému, má vychádzať z aktuálnej situácie každého klienta.


Potrebujem vôbec poistnú ochranu?

Presne takto by mala začínať nejedna úvaha o tom či vôbec je potreba zaoberať sa otázkou poistenia. Svojich klientov sa na osobných stretnutiach veľa pýtam, takže táto otázka je jedna z mnohých. Prečo je vlastne dôležité si uvedomiť či "JA" ako klient potrebujem poistnú ochranu? Výslednú odpoveď môžeme poskladať z čiastočných odpovedí na nasledujúce otázky:

 1. Som dostatočne kapitálovo pripravený?
 2. Mám takú rezervu, ktorá mi vie pomôcť dlhodobo prekonať vážne životné situácie spojené s úrazom, alebo chorobou?
 3. Mám dostatok rýchlo likvidných prostriedkov na to, aby som mohol uspokojiť moje denno denné potreby?
 4. Mám zabezpečenú rodinu, a teda vie rodina bez môjho súčasného príjmu existovať?

Všetky tieto otázky obiehajú okolo finančnej rezervy, prípadne kapitálu, ktorý viem použiť. Ak mám dostatočný kapitál, otázka poistenia nie je pre mňa akútna, prípadne viem svoj problém vyriešiť inak ako životným poistením.
Samozrejme niekto by mohol namietať, veď predsa ak budem spĺňať kritéria na uznanie invalidity v zmysle § 71 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, vznikne mi nárok podľa § 70 spomínaného zákona na priznanie invalidného dôchodku.
Ja odpovedám, áno je to tak. Ale zároveň dodávam, človek má istý štandard, isté výdavky, vie sa zrazu uskromniť len s invalidným dôchodkom?

Drvivá väčšina klientov si nakoniec uvedomí, že poistenie má svoj zmysel a je naozaj dobré mať krytie zodpovedajúce aktuálnym potrebám. Samozrejme prináša aj takých klientov, ktorí jednoducho podceňujú riziko, prípadne si neuvedomujú možné riziká spojené s ich zamestnaním, vedeným životným štýlom a to sa nemusí vždy vyplatiť.


Aké poistné riziká potrebujem dojednať?

Ak sa klient dostane k tejto otázke, je dosť veľký predpoklad, že naozaj pochopil, s prihliadnutím na aktuálnu životnú situáciu, zmysel poistnej ochrany. Táto otázka je veľmi dôležitá, nakoľko v nadväznosti na predchádzajúcu je vhodné zvážiť čo klient reálne potrebuje. Nie preto, že by si to mnohí nevedeli finančne dovoliť, avšak nie každé riziko má zmysel kryť, a teda zbytočne za to, či ono riziko platiť mesačné poistné.
Môj názor je, že každý by mal mať prehľad o svojich príjmoch, výdavkoch a o stave svojej finančnej rezervy, ktorá bola témou predchádzajúceho blogu.

Pre ľahšiu ilustráciu si dovolím uviesť niekoľko príkladov z praxe, a tak demonštrovať, že je naozaj dobré pristupovať k poistnej ochrane individuálne a s rozumom.


Príklad č. 1

Klient Janko má príjem 650 EUR, má manželku na materskej dovolenke. Ako to už býva, je živiteľom rodiny a samozrejme bývajú vo svojom a mesačne splácajú hypotéku vo výške 250 EUR. Janko investoval takmer celú rezervu do prerobenia bytu aby do príchodu bábätka bolo všetko hotové.

Takúto situáciu som zažil mnohokrát. Je naozaj pekné prerobiť bývanie, ale Janko zabudol na dôležitý fakt, a to že je živiteľ rodiny a bez jeho príjmu sa všetko môže zosypať ako domček z kariet.

V tomto príklade je naozaj dobré mať vyriešenú otázku poistenia v týchto bodoch:

 • poistná ochrana pre prípad trvalých následkov úrazu
 • poistná ochrana pre prípad diagnostikovania kritických chorôb
 • poistná ochrana pre prípad invalidity
 • poistná ochrana pre prípad dlhodobej PN
 • a nakoľko je manžel a samozrejme otec, poistná ochrana pre prípad smrti


Príklad č. 2

Pán Gustáv je súdny exekútor. Jeho práca je naozaj náročná na čas a zatiaľ nemá založenú rodinu. Poistnú ochranu by rád využil hlavne pre prípad, ak by jeho činnosť z dôvodu vážneho úrazu či choroby nemohol naďalej vykonávať.

Aj keď povolanie exekútor evokuje strach a bežný človek naozaj vidí za týmto povolaním len peniaze, je dobré uvedomiť si, že je to taktiež len človek, ktorý chce mať v prípade neľahkej životnej situácie vyriešenú otázku existencie. Tomuto klientovi som odporučil dojednať nasledovné riziká, s prihliadnutím na aktuálnu životnú situáciu:

 • poistná ochrana pre prípad trvalých následkov úrazu
 • poistná ochrana pre prípad diagnostikovania kritických chorôb
 • poistná ochrana pre prípad invalidity


Príklad č. 3

Lenka navštevuje Žilinskú Univerzitu a je študentkou 2. ročníka. Pravidelne brigáduje a má istý príjem, ktorým si manažuje svoj osobný život na internáte. Samozrejme aj rodičia sa podieľajú na financovaní Lenky a pravidelne jej zasielajú istú finančnú čiastku, z ktorej si časť odkladá. Jej príjem je v priemere 150 – 300 EUR mesačne.

Veľa mladých ľudí si povie na čo jej je „poistka“? Ale v skutočnosti správna otázka znie, prečo ostatní nemajú vyriešenú poistnú ochranu? Lenka mala niekoľko dôvodov, avšak vo mne vzbudili pozornosť tieto: poistná ochrana v prípade, ak by sa jej životná situácia skomplikovala, nemohla by dokončiť štúdium a následne sa uplatniť na pracovnom trhu, zodpovednosť voči rodičom, ktorí by sa museli o ňu starať a v neposlednom rade využitie nižších sadzieb poistného, pretože poisťovne majú nízke sadzby pre mladých ľudí.

S Lenkou sme komunikovali následovné riziká:

 • poistná ochrana pre prípad trvalých následkov úrazu
 • poistná ochrana pre prípad diagnostikovania kritických chorôb
 • poistná ochrana pre prípad chirurgického zákroku z dôvodu úrazu či choroby
 • poistná ochrana pre prípad smrti (tzv. pohrebné, ktoré by vznikli v tom najsmutnejšom prípade)

Každý z vyššie uvedených príkladov nesie v sebe znak odlišnosti i keď niektoré riziká sa opakujú. Avšak je jasne vidieť, že každý človek má iné priority, iné potreby a preto aj poistenie je citlivá vec, ktorú treba naozaj prispôsobiť každému na mieru podľa veku, povolania, záväzkov a v neposlednom rade podľa finančného zázemia.

Marek Vitkovský

Marek Vitkovský

Pomáham ľuďom pri výbere finančných produktov. Dbám o to, aby ZÁUJMYPOTREBY KLIENTOV boli vždy na PRVOM MIESTE

Mojou osobnou prioritou je: ODBORNOSŤ, DISKRÉTNOSŤĽUDSKÝ PRÍSTUP ku každému klientovi.

mobil: 0915 742 873

email: marek@vitkovsky.sk 
web: www.VITKOVSKY.sk

Máte otázku? Chcete mi zanechať odkaz?
Napíšte mi. Rád Vám odpoviem.

Páči sa vám môj blog? Budem rád, ak ho ohodnotíte.

Meno:
E-mail:
Telefón:
Odkaz: