Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. je vlastníkom internetovej stránky www.vitkovsky.sk, túto skutočnosť beriem na vedomie a zároveň v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len "Zákon"), týmto udeľujem spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o., ktorá je podriadeným finančným agentom č. 186254, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov za účelom vypracovania nezáväznej a bezplatnej ponuky. Zároveň beriem na vedomie, že spoločnosť V-Consulting.sk, s.r.o. je oprávnená poskytnuté osobné údaje spracovávať v súlade s ust. § 10 ods. 3 písm. b) Zákona, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujem ako dotknutá zmluvná strana, resp. v predzmluvných vzťahoch, smerujúcich k uzatvoreniu takejto zmluvy.

Súhlas so zasielaním noviniek

V súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov týmto udeľujem spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely a zároveň vyjadrujem svoj súhlas so zasielaním reklamných materiálov (noviniek) tykajúcich sa najmä služieb poskytovaných spoločnosťou V-Consulting.sk, s.r.o. v zmysle ustanovenia § 62 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronickej komunikácii v znení neskorších právnych predpisov.
Ak si zasielanie noviniek neželáte, prípadne kedykoľvek v budúcnosti Vás novinky spoločnosti V-Consulting.sk, s.r.o. budú obťažovať, informujte nás o tom.